• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  24 mei 2018

  Wij waken over uw privacy

  Privacymissie:
  Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (hierna te noemen MGR) is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

   

  De MGR is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten. Zij hebben afgesproken dat de MGR voor hen diensten uitvoert: diensten zoals de inkoop voor het sociale domein; de leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren; en het Werkgeversservicepunt voor mensen die een uitkering hebben. U heeft er recht op dat de MGR zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of om een wettelijke taak uit te voeren.

   

  Met deze privacyverklaring willen we u informeren hoe de MGR omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. Heeft u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente. De FG van de MGR is bereikbaar via privacy@regiocentraalgelderland.nl.

   

  Welke persoonsgegevens
  Als inwoner van de aangesloten gemeenten hebben of krijgen wij van uw gemeente of vanuit een landelijke registratie al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier op een van de websites of telefonisch gegevens. Het gaat dan om contactgegevens, om gevoelige gegevens (bijvoorbeeld uw BSN -nummer of financiƫle informatie) en soms, en alleen als dat echt nodig is, bijzondere gegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid).

   

  Waarom en waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken
  De gemeente mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Wij verwerken slechts die gegevens waar het gaat om taken die wij namens de gemeente moeten uitvoeren of omdat u ons via de gemeente of direct een bepaald verzoek heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld de registratie wie u bent en waar u woont, om u te kunnen bereiken of waar uw kind op school zit. Maar het kan ook zijn dat u ons bijzondere gegevens verstrekt, bijvoorbeeld als u passend werk zoekt en een beperking heeft. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die altijd intrekken; dat kan echter betekenen dat we een bepaalde dienst niet kunnen uitvoeren.

   
  Delen met anderen
  Het kan zo zijn dat uw gegevens naar anderen gaan om taken te kunnen uitvoeren. Dat zijn o.a. het UWV voor het Werkgeversservicepunt of de scholen als het gaat om de Leerplicht. Maar dat gebeurt alleen in het kader van een taak waarvoor de MGR een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten met uw gemeente. Ook hiervoor geldt dat het moet zijn toegestaan volgens de AVG.

   

  Kinderen onder de 16
  Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet de AVG de grondslag bieden. Die kan echter niet zijn gebaseerd op toestemming, tenzij die komt van ouders of voogd.

   

  Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet
  De MGR zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen we ze vernietigen of anoniem maken.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Uw gemeente, of de MGR namens uw gemeente, zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zie: privacyrechten. Waar het gaat om taken die wij namens uw gemeente doen, is zij verantwoordelijk en kunt u zich tot uw gemeente wenden.

   

  Beveiliging
  Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. Regio Centraal Gelderland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

   
  De wet is de basis
  Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten.

   

  Register van verwerkingen
  De MGR houdt een register (lijst) bij, met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens. Vaak gebeurt dat geautomatiseerd, via een veelheid aan computerprogramma’s.

   
  Meer informatie of klachten
  De FG (Functionaris Gegevensbescherming) van uw gemeente is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons namens uw gemeente worden verwerkt. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie. Algemene informatie vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.