• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  18 december 2018

  Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020

  In september 2018 is het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 vastgesteld. Op basis van dit plan gaan de gemeenten in Centraal Gelderland, samen met hun lokale toegang, de aanbieders van jeugdhulp, de jeugdbescherming en de MGR Module Inkoop werken aan verbeteringen in de jeugdzorg.

  Regionaal Transformatiebudget
  Naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet heeft het Rijk het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ opgesteld. Doel van dit landelijk programma is het merkbaar en meetbaar verbeteren van de jeugdhulp en -bescherming, zodat kinderen, jongeren en gezinnen tijdig passende hulp ontvangen. Het rijk en gemeenten hebben een budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit programma op regionaal niveau. De Regio Centraal Gelderland heeft daarom het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 opgesteld, als onderlegger voor de aanvraag voor dit ‘transformatiebudget’. De aanvraag is in november 2018 goedgekeurd.


  Belangrijkste opgaven
  De belangrijkste transformatieopgaven liggen bij een beweging naar meer gebruik van basisvoorzieningen, naar betere preventie, naar een snellere en meer integrale inzet van hulp en ondersteuning rondom de jongeren en hun gezinnen en naar beter beheersbare kosten. De rol van de lokale toegang (of Wijkteams) is daarbij cruciaal. De transformatie zal immers zo dicht mogelijk bij de inwoners in de gemeenten en wijken moeten plaatsvinden. De lokale toegang is echter afhankelijk van het meebewegen van veel organisaties die regionaal of zelfs bovenregionaal georganiseerd zijn. Het vormgeven van de transformatie zal daarom ook worden voorbereid aan regionale Transformatietafels (gericht op de inhoud) en Overlegtafels (gericht op de contractering).

  De transformatie verloopt via meerdere lijnen
  In de wijken richt de transformatie zich op preventie, de doorontwikkeling van algemene basisvoorzieningen en de samenwerking met lokale netwerkpartners, waaronder de huisartsen en het onderwijs.

  Het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp zet in op de samenwerking met (boven)regionale netwerkpartners en kiest daarbij voor 4 inhoudelijke ontwikkellijnen:

  In de komende jaren wordt in de Regio aan de transformatie gewerkt langs vier inhoudelijke ontwikkellijnen:

  1. Versterken van de lokale teams
  2. Transformatie van specialistische ambulante jeugdhulp
  3. Transformatie van jeugdhulp met verblijf
  4. Beschermen van kinderen in complexe scheidingen


  Voor elk van deze ontwikkellijnen is in het plan het doel beschreven, de belangrijkste acties, het beoogde resultaat en de werkwijze.

  De MGR Centraal Gelderland werkt mee aan de transformatie door middel van inkoop, monitoring, kwaliteitsbewaking en resultaatsturing.

  Transformatietafels
  Voor de ontwikkellijnen wordt gewerkt met regionale transformatietafels. Hiervoor worden aanbieders, wijkteams (lokale teams), gemeenten, de MGR en overige belanghebbenden uitgenodigd. De tafels komen periodiek bij elkaar. Gezamenlijk wordt onderzocht waar de grootste knelpunten en verbeterpunten liggen en er worden werkafspraken gemaakt. Van alle deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om uiteindelijk op het lokale niveau en in de wijken het werk optimaal uit te kunnen voeren. De gemeenten voeren de regie, waarbij nadrukkelijk beroep gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

  Naast de inhoudelijke transformatietafels organiseert de MGR Centraal Gelderland regelmatig Overlegtafels over onderwerpen met betrekking tot inkoop, monitoring, kwaliteitsbewaking en resultaatsturing. Inhoud en contractering trekken hier samen in op.

  Inzet regionaal budget
  Voor de periode 2018-2020 is voor Centraal Gelderland een bedrag van € 2,85 miljoen beschikbaar.

  In het Transformatieplan is een begroting op hoofdlijnen opgenomen. 70% van het budget gaat naar de vier ontwikkellijnen. 25% gaat naar de gemeenten, bedoeld voor de inzet van beleidscapaciteit, maar ook voor het versterken van de eigen lokale teams. 5% is gereserveerd voor onderzoek, monitoring en communicatie. Voordat een besluit wordt genomen over het toekennen van budgetten aan projecten wordt eerst beoordeeld of er breed draagvlak is aan de betreffende Transformatietafels.

  Draagvlak in het netwerk
  Op 30 augustus is het concept Transformatieplan gepresenteerd aan vertegenwoordigers uit het netwerk van jeugdhulp. Uit hun reactie bleek dat er breed draagvlak is voor de ingezette koers van de Regio. Ze zijn bereid om via de transformatietafels vorm te geven aan de lokale en regionale opgaven.

  Het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Zorg heeft daarop het plan op 7 september vastgesteld.

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met Lisette van Dam: L.vanDam@1stroom.nl