Overlegtafels

Casusbesprekingen
De gemeenten in Centraal Gelderland organiseren diverse casusbesprekingen waar de zorgen en afspraken over situaties van individuele kinderen en gezinnen multidisciplinair besproken kunnen worden. Voor al deze overleggen gelden strikte regels ten aanzien van het delen van informatie en de vertrouwelijkheid.

Beschermingstafel Centraal Gelderland
Wanneer er zorgen zijn over een gezin en de veilige ontwikkeling van de kinderen dan kunnen professionals het gezin en de kinderen uitnodigen voor een gesprek aan de Beschermingstafel. Klik hier voor een toelichting op de werkwijze. Voor het meest recente jaarverslag klik hier
Contact
beschermingstafel-regioarnhem@arnhem.nl; 026-3774444.

Regionaal Expert Team Centraal Gelderland (RET CG)
Het RET CG is een regionaal team met experts voor complexe casuïstiek die valt onder de Jeugdwet. Klik hier voor meer informatie. Voor het meest recente jaarverslag klik hier
Contact
Marieke Habing: Marieke.Habing@arnhem.nl  Tel: 06 81 14 88 28 of Abdul Gharairi abdul.gharairi@arnhem.nl Tel: 06 29 14 97 15

Regionaal Casusoverleg Ambulante Behandeling
Om de door- en uitstroom van jeugdigen binnen ambulante behandeling te bevorderen, is in april 2022 gestart met een Regionaal Casusoverleg ambulante behandeling. Dit overleg is een maandelijks casusoverleg dat digitaal wordt gehouden. Tijdens dit overleg worden jeugdigen besproken waarvoor moeilijk passende zorg kan worden gevonden. Klik hier voor meer informatie.
Contact
Irene Hegeman, Regiomanager Rivierenland en Centraal Gelderland: i.hegeman@karakter.com

MDA++ (multi disciplinaire aanpak)
Doel: intersectoraal regie voeren vanuit een systematische visie en aanpak waarbij structurele veiligheid van gezinnen voorop staat.

MDO (multi disciplinair overleg) Huiselijk Geweld
Doel: Het komen tot een gezamenlijk persoonsgericht plan van aanpak dat leidt tot het stoppen van het geweld en een veilig perspectief biedt.

Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG)
Een beter toekomstperspectief voor Gelderse jongeren, die nu niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is de ambitie van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG). Het BOEG functioneert als een partner voor de regionale expertteams, zoals het RET CG.

Cookie-instellingen